Bugün - 25 Temmuz 2014 Cuma Foto Galeri  |  Video Galeri  |  Bize Ulaşın
www.diniajans.com Logo

   
DİYANET GENEL MÜFTÜLÜKLER SINAVLAR GÜNCEL RAMAZAN DIŞ ÜLKE GÜNDEM AİLE BİL&TEK SENDİKALAR Diğer »
Haber Detayları

Kimler Kabir Azabı Çekmeyecekler?

Kabir azabının ya da nimetlerinin sebepleri nelerdir? Kabir azabı çekmeyecek olanlar kimlerdir? Her günahın, her haramın kabir azabına neden olacağını düşünerek terk etmek; her iyiliğin, her ibadetin de kabir nimetine vesile olacağını hesab ederek yerine getirmek gerekir.

GENEL Haberi - 01 Ocak 2014 Çarşamba - 12:49
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
Kabir azabının ya da nimetlerinin sebepleri nelerdir? Kabir azabı çekmeyecek olanlar kimlerdir?

Her günahın, her haramın kabir azabına neden olacağını düşünerek terk etmek; her iyiliğin, her ibadetin de kabir nimetine vesile olacağını hesab ederek yerine getirmek gerekir. Bazı rivayetlerde kabir azabına neden olacağı ya da kabir nimetine vesile olacağı açıklanan ameller vardır. Ancak bunlar birer örnektir. İslamın bütün yasaklarının azaba, emirlerinin de nimete neden olacağını söyleyebilriz.
 
Azap, Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilen ilahi cezadır. Azap “terk etmek, vazgeçmek, vazgeçirmek” gibi manalara gelen “azb” kökünden isim olup “işkence, eziyet ve elem” anlamında kullanılır. Kur’an’da türevleriyle birlikte 490 yerde geçen azap, genellikle ilahi emirlere karşı gelenlere verilen cezanın adı olarak kullanılır. Kur’an’da azap manasında geçen başka kelimeler de vardır. Bunlardan en çok tekrarlananlar “ nar, cehennem, ricz, be’s ve ikab”dır. İlgili ayetlerin incelenmesinden anlaşıldığına göre ilahi azap dünyada, kabir hayatında ve ahirette olmak üzere üç safhada gerçekleşmektedir.1
 
Kabir azabına sebep olan amelleri hadisi şeriflerden öğrenmekteyiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 
1. Kabir azabı nemime ve bevlden sakınmama sebebiyle olmaktadır.
 
Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: Rasulullah (a. s) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu:
 
“Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (as) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı." 2
 
2. Ölen kişinin ardından ağıt yakılması halinde, ölü kabirde bu ağıt sebebiyle azap görmektedir.
 
Ömer İbni Hattab (r. a) Rasulullah (a. s)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:
 
“Ölü kabirde ağıt sebebiyle azap görür. ”3
 
Bu konudaki hadisler çoktur. Bu hadislerde ölünün üzerine yakılan ağıt sebebiyle azap göreceğine delalet vardır. Ancak bu durumda şu problem ortaya çıkmaktadır: Kişi başkasının yaptığı bir şeyle niye azap görür? Bu soruya verilen cevaplar farklı farklı olup Hz. Aişe (ra) bunu kabul etmemiş ve
 
“Kimse kimsenin günahını çekmez.”4
 
ayetiyle delil getirerek, başkasının ağıt yakması sebebiyle ölünün kabirde azap çekmeyeceğini söylemiştir. Ebu Hureyre de bu konuda Hz. Aişe ile aynı görüştedir.5 Bazı alimler de bu hadisi te’vil etmişler ve “Bu durum ağıt yakılmasını vasiyet etmiş ise öyledir. Vasiyet etmemişse azap görmez” demişlerdir.6
 
3. Kabir azabı ganimet mallarından gizlemek sebebiyledir.
 
Ömer İbni Hattab (r. a) şöyle dedi: “Hayber gazvesi günü idi. Nebi (s. a. v. )’in ashabından bir grup geldi ve “falanca şehittir. Falanca şehittir” dediler. Sonra bir adamın yanından geçtiler: “falanca kimse de şehittir” dediler. Nebi (s. a. v. ):
 
“Hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka -veya aba- içinde cehennemde gördüm.” buyurdu.7
 
Görüldüğü üzere kişi şehit olsa bile cehenneme gidebilmektedir. Bunun sebebi de her ne kadar şehitlik, kişinin birçok günahına kefaret olsa da ammenin malına hıyaneti ve kul haklarını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple, Peygamber Efendimiz (s. a. v) şehit olduğu haber verilen bir kişinin ganimetten çaldığı bir hırkadan dolayı cehennemde olduğunu bildirmiş, amme malına ihanetin ve kul hakkının affedilmeyeceğini ümmete öğretmiştir. 8
 
4. Kabir azabı borç sebebiyledir. Kişi ödemediği borçları ödeninceye kadar azap görür. Bu konuda Ebu Hüreyre’den Rasulullah (s. a. v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
 
“Müminin borcu ödeninceye kadar ruhu borcuna takılıdır.”9
 
Ölen kimsenin dünya ile alakası kesilir. Ancak bu hadisi şerif, bu ilginin bir konuda devam ettiğini bildirmektedir: Borç. Borçlu olarak ölen mü’minin ruhu kavuşacağı ikram ve iyiliklere borcu ödeninceye kadar ulaşamaz. Bir başka anlayışa göre, borçlu ölmüş mü’min hakkında, ilk iş olarak borcunun ödenip ödenmediğine bakılır. Her iki yoruma göre de borçlu ölen mü’min için borcu, bir çeşit ayak bağıdır, onu yerinden kıpırdatmaz.10 Borç Beyhaki’nin belirttiğine göre kabir azabına sebep olan şeylerden birisidir. 11
 
5. Allah Teala’ya isyan olan her davranış da kabirde azaba sebeptir. Çünkü kabirdeki azabın kafir ve münafıklarla, Allah’a asi olan mü’min kullara olacağı belirtilmektedir.12
 
6. Hadesten temizlenmeyi terk etmenin de kabirde azaba sebep olacağı söylenmiştir.13
 
7. Yardım etme gücü ve imkanı varken mazluma yardım etmeyi terk etmek de kabir azabına sebep olan ameller arasında zikredilmiştir.14
 
8. Allah’ın zikrinden yüz çevirmek de kabir azabına sebep olan davranışlardandır. Cenab-ı Hak K. Kerim’de:
 
“Benim kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.”15
 
buyurarak, Allah’ın zikrinden yüz çevirmenin kabir azabına sebep olacağını belirtmiştir. Ayette geçen "dar geçimi" Peygamberimiz (s. a. v) bizzat kendisi kabir azabı olarak açıklamıştır. 16
 
Kabirde azaba sebep olan amellerin yanında bir takım ameller de vardır ki onlar da kişiyi kabirdeki azaptan muhafaza ederler. Bu amelleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 
 
1. Allah’a itaat edip onun emirlerine karşı gelmekten sakınmanın kabir azabından koruyacağı söylenmiştir.17 Nitekim Cenab-ı Hak:
 
“Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimseler kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü Allah inanıp yararlı iş işleyenlere lütfundan karşılık verecektir. Doğrusu o inkarcıları sevmez.”18
 
buyurmaktadır. Mücahid ayette geçen, “kendileri için rahat bir yerin” kabir olduğunu haber vermektedir.19
 
2. Allah yolunda sınırda nöbet tutmak, kabir azabından kişiyi koruyacağı umulan ameller arasındadır. Selman (r. a) Rasulullah (s. a. v. )’i şöyle buyururken işittim demiştir:
 
“Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder, şehit olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur.”20
 
Bir kimse askerlik görevi yaparken vazife başında ölürse, o şehit olarak Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve dünyada işlediği güzel ve hayırlı işlerin sevabı da kıyamete kadar devam eder. Şehit kabirde meleklerin sorgulamalarından ve kabir azabından muaf tutulur. Sağlıklı bir imana ve cihad ruhuna sahip olmak bunun yegane şartıdır.21
 
3. Allah yolunda şehit olmak da kabir azabından koruyan amellerdendir. Cenab-ı Mevla,
 
“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlamazsınız.”22
 
buyurmaktadır. Bir başka ayet bu konuda biraz daha bilgi vermektedir:
 
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında bol bol nimetler içindedirler.”23
 
Görüldüğü üzere şehitler bizim fark etmediğimiz bir hayatı yaşamakta ve Allah’ın nimetleriyle nimetlenmektedirler.
 
4. Mülk Suresini okumak da kişiyi kabir azabından koruyan amellerdendir.
 
Ebu Hüreyre (r. a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s. a. v. ) şöyle buyurdu:
 
“Kur’an’da otuz ayetten ibaret bir sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. O sure; تبارك الذى بيده الملك’’ tür.” 24
 
Mülk suresi Kur’an’ın 67. suresi olup 30 ayetten ibarettir. Bu sure Mülk suresi diye anılır ve Kur’an’daki adı böyledir. Ancak ona Mania, Münciye, Vakiye gibi isimler de verilmiştir. Bu surenin bir adama şefaat etmesi ve bu vesileyle onun mağfirete nail olup bağışlanması, onu sürekli okuması ve kadrini kıymetini bilmesi sebebiyledir. Bu şekilde davrananları Cenab-ı Hak kabir azabından koruyacak veya kıyamet gününde kendilerini bağışlayıp affedecektir. Hatta sureye “Mania” ve “Münciye” adlarının verilmesinin sebebi, onun mana ve mahiyetini kavrayarak ve inanarak okuyanın kabir azabı görmesine engel olacağı ve kurtuluşuna da vesile teşkil edeceği içindir. 25
 
5. İshal hastalığından ölenin de kabir azabından korunacağı söylenmiştir.
 
Nesai, Abdullah b. Dinar (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir; “Ben, Süleyman b Surad ve Halid b. Arfata birlikte oturuyorduk. Bu sırada bir adamın ishalden öldüğünü söylediler. Baktım, benimle beraber olan (adı geçen) iki kişi öldüğü bildirilen adamın cenazesinde bulunmayı arzu ediyorlar. Bunlardan birisi diğerine: Rasulullah (s. a. v): “Kim ishalden ölürse, kabrinde azap görmez.” diye buyurmadı mı? diye sordu. Öteki de: “Evet öyle buyurdu.” diye cevap verdi. 26
 
Ebu Hüreyre (r. a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s. a. v. ) ; “Siz kimleri şehit sayıyorsunuz?" diye sordu. Sahabiler “Ya Rasulallah! Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir.” dediler. Peygamber Efendimiz (s. a. v): “Öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır.” buyurdu. Ashab: “O halde kimler şehittir Ya Rasulallah?” dediler. Rasulü Ekrem (s. a. v):
 
“Allah yolunda öldürülen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. İshalden ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir.” buyurdu.27
 
Görüldüğü üzere Peygamberimiz (s. a. v) ishalden ölenleri de şehit saymıştır. Biz bunlara bilindiği üzere "Hükmi Şehit" diyoruz. Diğer hükmi şehitleri de ishalden ölene kıyas edersek onların da kabir azabından korunacağı ortaya çıkar.
 
6. Cuma gecesi ölmenin kabir fitnesinden korunmaya sebep olacağı umulmaktadır. 28
 
7. Hadesten temizlenmek kabir azabından korur. 29
 
8. Emri bil ma’ruf nehyi ani’l-münker yapmak da kabir azabından koruyan amellerdendir. Çünkü bunda insanlar için dinleri hususunda çok büyük faydalar vardır. 30
 
Hadisi şeriflerde kabirlerde olacak azap şekilleri hakkında da bilgiler verilmiştir. Kabirdeki azap gayba ait bilgilerden olduğu için, akılla bilinemez ancak Allah ve Rasulü’nün bildirmesiyle bilinebilir. Orada karşılaşılan azap dünya şartlarında düşündüğümüz azabın tamamen dışındadır. Bizler varlığını kabul ederiz, fakat nasıl olacağını bilemeyiz; Hz. Peygamberin (s. a. v) haber verdiğiyle yetiniriz.
 
Dipnotlar:
 
1- Yavuz, Yusuf Şevki, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, c. 4, s. 302
2- Buhari, Vudu, 56; Müslim, Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 166; Diğer rivayetler için bkz. Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. el-Hüseyin, “İsbatü Azabi’l-Kabr ve Suali’l-Melekeyn”, Mektebetü’t-Turas, Kahire trs s. 115
3- Buhari, Cenaiz, 34; Müslim, Cenaiz, 28; Beyhaki, a.g.e., s. 124.
4- İsra, 17/15.
5- es-Sanani, Muhammed b. İsmail, Sübülü’s-Selam Şerhu Buluğu’l-Meram, c. 2, s. 183.
6- Beyhaki, a.g.e., s. 124; Diğer teviller için bkz. es-Sanani, Muhammed b. İsmail, “Sübülü’s-Selam Şerhu Buluğu’l –Meram min Cemi Edilleti’l-Ahkam” ,(I-IV), Daru’l –Marifet 6. baskı, Beyrut 2000, c. 2, s. 184; Abdulcebbar b. Ahmed, a.g.e., s. 732.
7- Müslim, İman, 182; ayrıca bkz. Buhari, Cihad, 190; Beyhaki, a.g.e., s. 125.
8- Nevevi, Riyazü’s-Salihin Peygamberimizden hayat ölçüleri (Terc. Ve Şerh M. Yaşar Kandemir ve Ark. ) c. 2, s. 163-164, İst. 1997.
9- Tirmizi, Cenaiz, 74; Ahmed b. Hanbel, c. 2, s. 508; ayrıca bkz. Beyhaki, a.g.e., s. 127.
10- Nevevi, Ebu Zekeiyya Muhyiddin b. Şeref, “Şerhu Sahihi Müslim”, baskı yeri yok. 1991. (Terc. Ve Şerh) c. 4, s. 585.
11- Beyhaki, a.g.e., s. 127.
12- Taftazani, Sa’duddin, Şerhu’l-Makasıd, c. 5, s. 113; en-Nesefi, Ebu’l-Muin, Tebsıratü’l-edille fi Usuli’d-din, c. 2, s. 763.
13- el-Hanbeli, Ebu’l-Ferec Zeynuddin Abdurrahman b. Ahmed, “Ehvalü’l-Kubur ve Ahvalü Ehliha ile’n-Nuşur”, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, 3. Baskı, Beyrut 1995, s. 90.
14- el-Hanbeli, İbn Recep, a.g.e., s. 90.
15- Taha, 20/124.
16- Bkz. Beyhaki, a.g.e., s. 71.
17- Beyhaki, a.g.e., s. 130.
18- Rum, 30/44-45.
19- Beyhaki, a.g.e., s. 130.
20- Müslim, İmaret, 163; Ayrıca bkz. Fezailü’l-Cihad, 2; Nesai, Cihad, 39; İbn Mace, Cihad, 7.
21- Nevevi, , Riyazü’s-Salihin (Terc. Ve Şerh M. Yaşar Kandemir ve Ark. ) c. 6, s. 24, İst. 1997.
22 -Bakara, 2/154.
23- Ali İmran, 3/169-170.
24- Ebu Davud, Salat, 327; Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an, 9; ayrıca bkz. İbn Mace, Edep, 52.
25- Nevevi, a.g.e., c. 5, s. 139.
26- Nesai, Cenaiz, 111; Tirmizi, Cenaiz, 65.
27- Müslim, İmare, 165, ayrıca bkz. İbn Mace, Cihad, 17.
28- Beyhaki, a.g.e., s. 141.
29- el-Hanbeli, İbn Recep, s. 90.
30- el-Hanbeli, İbn Recep, a.g.e., s. 90.
 
[bk. Özcan YILMAZ, DİB. Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi, Kabir Azabı ve Nimeti (bitirme tezi]

Kaynak : Sorularla İslamiyet
 
Anahtar Kelimeler:
Kaynak / Editör:

Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer GENEL Haberleri
KPSS'nin iptali için dava açıldı
Diyanet 500 çocukla iftar yaptı
Kur'an'a ve Tevrat'a göre Yahudilerin içyüzü

Kur'an'a ve Tevrat'a göre Yahudilerin içyüzü
Günün Hadis-i Şerifi...
25 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete haberleri
24 Temmuz 2014 Tarihli Resmî Gazete
Efendimizin Kadir Gecesi için tavsiye ettiği dua
En Çok Yorumlananlar
İMAMLAR
Vekil imamlar şokta!
VEKİL İMAMLARIN KODRO MÜJDESİ ERTELENDİ&helli...
MÜFTÜLÜKLER
Ereğli'de Enderun Usulü Teravih Namazı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 i...
RAMAZAN
Zenginliğiyle Rezil Olan Sa’lebe
Günün Ayeti “İnsanlar sadece ...
Vaizlik Sınavına Hazırlanan Adaylar!
-VAİZLİK TEST SORULARI- 9: Vaizlik Sınavına Hazır...
DİYANET
454 cami kapalı 2 bin 500 imam ve hatip alınacak
Çınar COŞKUNSERÇE MHP Eskişehir Mil...
DIŞ ÜLKE
Kral’dan ezan okunan camiye ziyaret
İsveç Kralı Carl XVI. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia...
İSLAM DÜNYASI
Alçak Dergi`den İslami Değerlere Yine Hakaret
LEMAG internet sitesinin verdiği bilgiler doğrultu...
RAMAZAN
İran’ın Oruç Fetvasına Diyanetten Jet Yanıt
İran’ın üst düzey din alimlerinden...
SINAVLAR
Diyanet Yeterlik Online Deneme Sınavı
Yeterlik Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu......
Edirne Müftüsü Merkez Alındı
Ebu ZER / İstanbul / Dinihaberler.com Çi&c...
MÜFTÜLÜKLER
Mersin Valisinden, Tarsus Müftüsüne “Başarı Belgesi
Mersin Valisi  Hasan Basri GÜZELOĞLU, İl...
KURAN KURSLARI
Yaz Kur'an Kursları Yarın Sona eriyor...
2012-2013 eğitim öğretim yılının 14 Haziran&r...
DİYANET
2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı Hakkında Bilinmesi gerekenler.
2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı Hakkında Bilinmesi ...
Potre
Said Nursi Neden Sakal Bırakmadı?
Bu konuda önce Bediüzzamanı dinleyelim: ...
MEMUR
Sınavsız memur alan 6 devlet kurumu
İşte o kurumlar;-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli...
Diğer Başlıklar

Müftü Maraşlıgil, Bayram Mesajı yayınladı
Ramazan Bayramını Bayram Gibi Yaşayalım.
Yaz Kursu Öğrencilerinden İftar Programı
Alevi köyüne imam Aleviler'i kızdırdı
Kamusen Adana İl Temsilciliği İftar Yemeği
KPSS'nin iptali için dava açıldı
Diyanet 500 çocukla iftar yaptı
Kur'an'a ve Tevrat'a göre Yahudilerin içyüzü
K.K.Öğreticisi,İmam ve Müezzinlerini ilgilendiren Haber
Günün Hadis-i Şerifi...
 Anket

Cumhurbaşkanı kim olsun ?


  Recep Tayyip Erdoğan 7824 Kişi (% 37 )
  Ekmeleddin İhsanoğlu 6351 Kişi (% 30 )
  Selahattin Demirtaş 1991 Kişi (% 9 )
  Kararsızım4819 Kişi (% 22 )

Toplam 20985 Kişi


 Yazarlar
Tahsin ÖTGÜÇ-İl Müftü Yardımcısı
Ramazan Bayramı
        &n...
Zübeyde Meryem Şakar
Kadir Gecesinin Bizi İhyası
Kadir gecesi Kur’an-ı kerimde adına sure naz...
Nurullah Aydın
1919 Erzurum Kongresi Ve Hatırlattıkları
Hayalleriyle yaşayanlar Türkiye’yi; kom...
Emin ARIK-Emekli Müftü
Emekli Doktor Hanımın Günlüğünden; Ramazan Münasebetiyle
         E...
Prof. Dr. Mefail HIZLI -Ankara Müftüsü
ÜMMETİN GAZZE’YLE ÇETİN SINAVI
Günlerdir medyadan, Gazze üzerine yü...
Kemalettin AKSOY-Bayburt İl Müftüsü
Kadir Gecesinin Fazileti
Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe gir...
Adnan Zeki BIYIK
Sıradışı Müftü : Hacca Gitmeyin, Coca Cola İçmeyin ve Satmayın
Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Ze...
Bekir Fevzi Yıldırım/Gazeteci-Yazar
Hiç kimse kimsesiz kalmasın!
Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan Sloga...
Ali Günaydın
Fedâkârlığın En Yücesi: ÎSÂR DUYGUSU 2
Îsâr: Aslında mü’mindeki &i...
M.Zeki UYANIK
İslam Dünyası…
İslam Dünyası…     ...
Nusret KARABİBER-Mezitli Müftüsü
İtikâf
Allahü Teala bizleri cehennem azabından berat...
Murat TEKİNALP
Diyanet İşleri Başkanlığı Ve Rotasyon
Diyanet İşleri Başkanlığının atama ver yer değişti...
Hasan TÜLÜCEOĞLU
‘İmtihan’ın Ölümü
Hasan TÜLÜCEOĞLU Seksenlerde, üniv...
Ahmed Şahin
Unutarak ya da hata ile oruç bozmalarda ne yapılır?
Soru: Ramazan'ın ilk günlerinde en ç...
Sema Maraşlı
Bekarları Evlendirmek İçin Ne Yapmalı?
Evlilik fıtri bir ihtiyaçtır. Rabbimiz Rum ...
Yrd.Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Tükettik ve Tükendik…
Geldiğimiz nokta itibariyle bazı değerlerimizi t&u...
Halil Şekerci-Esenler Müftüsü
Bizden Olmayanlar Ölsün Mü?
İslam’a göre; ’İnsanların hayırlı...
Mehmet SÖNMEZOĞLU-Kocaeli İl Müftüsü
Korku İle Ümit Arasında Bir Hayat
Sözlükte havf (korkmak); bilinen veya hi...
Hekimoğlu İsmail
Üç aylar, kendimize gelme zamanıdır!
Dünya, cennetin bekleme salonudur. İslamiyet&...
Süleyman Asil TUNCA / Viyana
Yeni bir kimlik modeli olarak Neo-Nationalizm
Globalizm‘in Dünya’da kurguladigi...
Sezai Erdal
Ne Kadar Samimiyiz
Sahabey-i Kiramdan İbni Evs ed-Dâri tarafınd...
M. Emin Parlaktürk
Din Samimiyettir
Din Samimiyettir parlakturk@yahoo.com   &O...
e-Gazete Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
 DİNİ AJANS- SON DAKİKA HABERLER
 Hava Durumu (Ankara )
Pazartesi
9°C - 26°C
Salı
13°C - 25°C
Çarşamba
12°C - 27°C
Perşembe
12°C - 27°C
 Namaz Vakitleri (Ankara )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:4306:2212:5316:2419:0620:32

16 Eylül 2013 Pazartesi
 Röpörtajlar
Diyanet 2014 yılı sınav takviminı açıkladı....
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ >>> Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kitabı ve Soru Bankası <<< SIRA SINAV...
»
»
»
 
 Tarihte Bu Gün(Ankara )
 Günün Sözü
Ehil insana canım feda olsun; Ayağı öpülse öperim onun. Bir de git ehil olmayanla konuş: Cehennem ne imiş görmüş olursun?
(Ömer Hayyam)
Arşiv Arama
 İletişim

diniajans@gmail.com

Anasayfa | Site Haritası | Sitenize Ekleyin | RSS Kaynağı | Bize Ulaşın Tasarım Knnweb