Bugün - 25 Temmuz 2014 Cuma Foto Galeri  |  Video Galeri  |  Bize Ulaşın
www.diniajans.com Logo

   
DİYANET GENEL MÜFTÜLÜKLER SINAVLAR GÜNCEL RAMAZAN DIŞ ÜLKE GÜNDEM AİLE BİL&TEK SENDİKALAR Diğer »
Haber Detayları

Diyanet yeterlilik takvimi / 2014 Diyanet Yeterlilik Sınavı Başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Diyanet Yeterlilik sınavı tarihi açıklandı ve ayrıntılar tüm detayları ile burada, Diyanet Yeterlilik sınavına girmek isteyenler için aranan şartlar, 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınav Tarihleri Belli Oldu mu? 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

DİYANET Haberi - 10 Şubat 2014 Pazartesi - 18:47
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

2014 Diyanet Yeterlilik sınavı tarihi.2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınav Tarihleri Belli Oldu mu? 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı en son Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında görev almak isteyenler için Diyanet Yeterlilik Sınavını 25.08.2013 tarihinde yapmıştı.

Yapılan bu sınava yaklaşık 130 bin adayın katıldığı belirtildi fakat sınavı sadece 12 bin civarında kişi kazandı.

2014 yılında yapılacak Diyanet Yeterlilik Sınavı tarihi henüz netleşmemiştir. Açıklandığı anda sitemizde yer alacaktır.

Not: Geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki, 2014 Yeterlilik Sınavı'nın Eylül-Ekim ayında olma ihtimali yüksek. Sınava girecek adayların şimdiden çalışmaya başlamaları faydalarına olacaktır.

Yeni Sınav yönetmenliği 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınacağından bir belirsizilik aldı başını gidiyor.Yetkililerin bir açıklaması olduğunda anda burdan yayına vereceğiz.

Bizi izlemeye devam ediniz....

*************

 

Değişen bölümle kırmızı yazı ile yazılmıştır...

 

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ tan:

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, “sınav komisyonlarının/kurullarının” ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar, halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında uygulanır.

 

(2) Müfettiş, müfettiş yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı, Diyanet işleri uzman yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atanacaklar; vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklar ile bu unvanların kariyer basamaklarına atanacaklar; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Dayanak

 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

 

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

 

c) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

 

ç) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

 

d) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü

 

e) Sözlü sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek,atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini” ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

 

f) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

 

g) Uygulamadan kaldrıldı

 

ğ) Yarışma sınavı: Cami görevliliği kadroları için, halen cami görevlisi olarak çalışmakta veya bir üst görevi yapmakta olan veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak önceliği tespit sınavını,

 

“h) Yazılı Sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı”

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Sınavlara Dair Genel Esaslar

 

Temel esaslar

 

MADDE 5 –(1) Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

 

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler 2 nci maddedeki istisnalar hariç 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

 

b) Görev veya görev yerlerini değiştirmek için açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.

 

c) Sınavlarda gizlilik esastır.

 

ç) Yürürlükten kaldrıldı

 

d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ı üç yıl süre ile geçerlidir.

 

e)  Hakkında hüküm bulunmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

 

f) Atama yapıldığı sırada askerde bulunanların sınav sonuçları, terhis tarihinden itibaren otuz gün süreyle geçerlidir.

 

Sınavlar ve sınavları açacak merciler

 

MADDE 6 –(1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi “başka kamu kurum veya kuruluşlarına da”  de yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

 

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında “görevli bulunanlardan” Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

 

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, “Valiliklerce” uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

 

(4) Cami görevlisi kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk Salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır.

 

(5) Yürürlükten kaldrıldı

 

Sınavların ilanı

 

MADDE 7 –(1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

 

(2) Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, "Valiliklerce”,  uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

 

(3) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükçe Başkanlık web sayfasında yayımlanır ve yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

 

(4) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az“otuz gün” önce Başkanlık web sayfasında yayımlanır

 

(5) Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

 

Müracaat

 

MADDE 8 –(1) Sınav başvuruları, Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

 

(2) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.”

 

(3) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

 

(4) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

(5) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz ve bu durum kendilerine bildirilir.

 

“Sınav komisyonları/kurulları ve görevleri

 

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak komisyonlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan komisyon, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav komisyonlarına/kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav komisyonlarında/kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınav komisyonu/kurulu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(7) Sınav komisyonları/kurulları, sınavı düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.”

 

Sınav konuları ve sorular

 

MADDE 10 –(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda;

 

(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için;

 

a) Kur’an-ı Kerim,

 

b) Arapça,

 

c) Tefsir,

 

ç) Hadis,

 

d) Kelam,

 

e) Fıkıh,

 

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

 

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

 

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

 

konularındansorular sorulur.

 

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenler için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Akaid,

 

3) Fıkıh (ibadet konuları),

 

4) Siyer ve ahlâk,

 

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Akaid,

 

3) Fıkıh (ibadet konuları),

 

4) Siyer ve ahlâk,

 

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Akaid,

 

3) Fıkıh (ibadet konuları), konularındansorular sorulur.

 

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere;

 

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

 

b) Arapça,

 

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),

 

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat, alanlarındansorular sorulur.”

 

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenlere;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

 

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

 

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

 

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

 

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

 

1) Kur’an-ı Kerim,

 

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

 

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri, alanlarındansorular sorulur.

 

(3) Birinci  ve ikinci fıkrada yer alan konularda yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik  kriterleri esas alınır ve bu hususa sınav ilanında da yer verilir.

 

“(4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri için otuzar, (ç) bendi için on puan üzerinden yapılır.”

 

(5) Mesleki, teknik bilgi ve beceri gerektiren konularda sözlü-uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

 

“(6) Bu maddede belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, Başkanlıkça belirlenecek konularda ve atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur.”

 

(7) Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

 

Sınavların yürütülmesi

 

MADDE 11 –(1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona/kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu/kurulu başkanı sorumludur.”

 

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar.

 

Tutanaklar

 

MADDE 12 – Yürürlükten kaldrıldı

 

Değerlendirme

 

MADDE 13 –(1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav komisyonu/kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

 

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

 

b) Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

 

c) Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

 

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

 

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı sırası belirlenirken; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.”

 

 

 

“Başarı sıralaması”

 

MADDE 14 –“(1) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.”

 

(2) Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

 

(3) Cami görevlilerinin başarı sıralamasının hazırlanmasında puanların eşitliği halinde MBSTS puanı yüksek olana öncelik verilir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

 

“MADDE 15 –(1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.”

 

Sınav sonuçlarının duyurulması

 

MADDE 16 –(1) Sınav sonuçları sınavı açan merci tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara uygun vasıtalarla duyurulur.

 

(2) Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, gerekli belgelerle sınavı açan yere müracaat etmeleri istenir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

MADDE 17 –(1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

 

“(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.”

 

Sınavı kazananların atanması

 

MADDE 18 –(1) Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları “başarı sırasına göre” yapılır.

 

“(2) Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabilir.”

 

(3) Cami görevliliği yarışma sınavı sonucu yapılacak atamalar, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılır.

 

Sınav belgelerinin saklanması

 

MADDE 19 –(1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınav belgeleri sınavı yapan mercilerin arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 20 –(1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kazanılmış haklar

 

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.dinihaberler.com
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Değişen bölümle kırmızı yazı ile yazılmıştır... Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)&r...
09.02.2014 17:15:09
Diyanet'in yazılı sınavlarını MEB yapacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, cum...
09.02.2014 17:01:24
Mukaddes Miras Gaziantep’te…
Türkiye’nin en büyük Mushaf-ı Şerif sergisi Mukaddes Miras Gaziantep’te a...
09.02.2014 10:24:26
 
Diyanet Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapti
8 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 28907 YÖNETMELİK Başbakanlık (Diyanet İşleri Baş...
08.02.2014 17:19:13
 
Diyanet, kariyer basamakları yönetmeliğini değiştirdi
8 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 28907 YÖNETMELİK Başbakanlık (Diyanet İşleri Baş...
08.02.2014 17:16:20
 
Diyanet, Kariyer Basamakları Yönetmeliğini Değiştirdi Analizi-1
Resmi gazetenin bugünkü sayısında, Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına baş...
08.02.2014 17:14:30
 
Diyanet Sınav Yönetmeliğinde Değişikliği NE ANLAMA GELİYOR? İŞTE YANITI
Sınavların ve atamaların yöntemini belirleyen yönetmeliğe göre, sınavlar Diyanet İşle...
08.02.2014 17:13:31
 
İl Müftüleri Kararnamesi yakında çıkıyor
Kütahya, Gaziantep, Kırşehir ve Kastamonu  il müftülüklerine kimlerin atana...
08.02.2014 16:47:40
 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ABD Din Özgürlüğü Komisyonu’nu kabul etti…
Amerika’nın 2012 ve 2013 yılında yayımladığı ‘Din Özgürlükleri Raporu&rsq...
08.02.2014 14:24:29
 
Açıktan vekil diyanet personeli alımına düzenleme
Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan ve...
08.02.2014 09:38:10
 
Açıktan vekil diyanet personeli alımına düzenleme
Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan ve...
07.02.2014 17:17:41
 
2014 Yılı Ulusal Düzeyde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca 2014 Yılı Ulusal Dü...
07.02.2014 17:16:50
 
2014 Yılı Ulusal Düzeyde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Ülkemizde Kur’an kültürün&...
07.02.2014 16:23:00
 
Mukaddes Miras Gaziantep’te açılıyor…
Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve 2013 yılının en iyi kült&uum...
07.02.2014 11:02:12
 
07 Şubat 2014 Tarihli Cuma Hutbesinde Değişiklik Yapıldı
07/02/2014 Cuma günü bütün camilerimizde okunması Diyanet İşleri Başkanlığınca u...
07.02.2014 09:34:10
 
Diyanetle ilgili Madde de Torba Tasarısında...
Meclis Başkanlığı'na kabul edilen  torba teklifle, Diyanet Vakfı'na ait hastaneler kamu hasta...
07.02.2014 08:35:48
 
Diyanet Erzurum’da Kutlu Doğum Sempozyumu Düzenleyecek
2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU“HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ&rdqu...
06.02.2014 21:00:19
 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
  25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlan...
06.02.2014 17:18:26
 
Diyanet, uzmanlık sınavı açtı
Diyanet İşleri Başkanlığı, kadrolu çalışan personeli için uzmanlık sınava açtı....
05.02.2014 22:10:20
 
Kur’an Kursu Öğreticisi Ek Tercih Alımı
19.08.2013 – 29.08.2013 tarihleri arasında Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkez...
05.02.2014 22:09:44
 
Yeni Müftü Ataması Yapıldı
Müftü İbrahim Özler’i kısaca tanıyalım; “1973 yılında Erzurum'da doğdu. H...
04.02.2014 16:03:48
 
3. Dönem Öğrenci Kayıtlarınızı UNUTMAYINIZ
  Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS) Diyanet İşleri Başkanlığının 3. Dönem &Ou...
04.02.2014 12:02:17
 
Murakıplık Giriş Sınavı(Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu
D U Y U R U "2013 Yılı Murakıplık Giriş Sınavı"nın sözlü aşamasına katılmaya hak kazana...
03.02.2014 23:43:15
 
AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Görmez'i Kabul Etti
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Meh...
03.02.2014 12:02:46
 
Günün Fetvası
Evli bir kadın, eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi? Nikah, evlenme ehliyetine sah...
02.02.2014 14:57:35
 
Diyanet İşleri'nden “koruyucu ailelik“
DİNİAJANS.COM'UTwitter' da takip edin | Facebook' ta takip edin  Koruyucu aile olmanın hü...
02.02.2014 14:56:59
 
Bir Umre Kaç Ömre Bedel?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da umre mevsimi onlarca ülkeden gelen müminlerin birbirine kard...
30.01.2014 14:57:59
 
Filistinli alimlerden Diyanet’e ziyaret…
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle...
30.01.2014 14:45:31
 
Diyanet, yurt dışı görevi için sınav açtı
Başkanlığımız yurt dışı teşkilatında halen münhal bulunan Din Hizmetleri Müşavirliği/ Din ...
29.01.2014 21:45:29
 
Diyanet Üst Görevlerden Alt Görevlere Geçişte MBSTS Şartını Kaldrıldı!
25 Ekim 2011 SALI günü Resmî Gazete Sayı : 28095 Mükerrer sayısında Diyanet İşl...
29.01.2014 17:02:27
 
Diyanet’ten işitme engellilere büyük hizmet…
Diyanet İşleri Başkanlığı işitme engelliler için yeni bir hizmet başlattı. İşitme engelliler ...
29.01.2014 16:10:34
 
Kur'an Kursu ve yurtların giderleri bütçeden
28726 Sayılı Resmî Gazete 4.Maddesinde;   MADDE 4 – 22/6/1965 tarihli ve 633 ...
28.01.2014 17:07:26
 
Diyanet'ten Açıklama
Diyanet , merak edilen sorulara yönelik özetle şu fetvaları verdi: LADES OYNAMAK - Lades...
28.01.2014 09:03:35
 
Diyanet'ten net açıklama: Hem kumar Hem haram!
Diyanet , merak edilen sorulara yönelik özetle şu fetvaları verdi: LADES OYNAMAK - Lades...
28.01.2014 08:43:55
 
İmamlıktan Müezzinliğe Geçmek İsteyenlere Sevinecek Haber
25 Ekim 2011 SALI günü Resmî Gazete Sayı : 28095 Mükerrer sayısında Diyanet İşl...
27.01.2014 08:42:25
 
Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Ödülleri sahiplerini buldu…
“Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti, Onur ve Hizmet Ödülleri” İstanb...
26.01.2014 23:


 
Anahtar Kelimeler:, Diyanet, İşleri, Başkanlığı, 2014, Diyanet, Yeterlilik, sınavı, tarihi, açıkla,
Kaynak / Editör:

Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer DİYANET Haberleri
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, çocuklarla iftar yaptı…
Müftüler kararnamesi geliyor
Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Finali Çorum’da Yapıldı.

Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Finali Çorum’da Yapıldı.
İslam Alimleri İnisiyatifi Sonuç Bildirgesini Yayınladı
“İftarlarımız zehir, sahurlarımız hüzün sofrası…”
İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı Sonuçları Açıklandı.
Nakil sözlü sınavlarında bir yenilik daha
En Çok Yorumlananlar
İMAMLAR
Vekil imamlar şokta!
VEKİL İMAMLARIN KODRO MÜJDESİ ERTELENDİ&helli...
MÜFTÜLÜKLER
Ereğli'de Enderun Usulü Teravih Namazı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 i...
RAMAZAN
Zenginliğiyle Rezil Olan Sa’lebe
Günün Ayeti “İnsanlar sadece ...
Vaizlik Sınavına Hazırlanan Adaylar!
-VAİZLİK TEST SORULARI- 9: Vaizlik Sınavına Hazır...
DİYANET
454 cami kapalı 2 bin 500 imam ve hatip alınacak
Çınar COŞKUNSERÇE MHP Eskişehir Mil...
DIŞ ÜLKE
Kral’dan ezan okunan camiye ziyaret
İsveç Kralı Carl XVI. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia...
İSLAM DÜNYASI
Alçak Dergi`den İslami Değerlere Yine Hakaret
LEMAG internet sitesinin verdiği bilgiler doğrultu...
RAMAZAN
İran’ın Oruç Fetvasına Diyanetten Jet Yanıt
İran’ın üst düzey din alimlerinden...
SINAVLAR
Diyanet Yeterlik Online Deneme Sınavı
Yeterlik Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu......
Edirne Müftüsü Merkez Alındı
Ebu ZER / İstanbul / Dinihaberler.com Çi&c...
MÜFTÜLÜKLER
Mersin Valisinden, Tarsus Müftüsüne “Başarı Belgesi
Mersin Valisi  Hasan Basri GÜZELOĞLU, İl...
KURAN KURSLARI
Yaz Kur'an Kursları Yarın Sona eriyor...
2012-2013 eğitim öğretim yılının 14 Haziran&r...
DİYANET
2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı Hakkında Bilinmesi gerekenler.
2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı Hakkında Bilinmesi ...
Potre
Said Nursi Neden Sakal Bırakmadı?
Bu konuda önce Bediüzzamanı dinleyelim: ...
MEMUR
Sınavsız memur alan 6 devlet kurumu
İşte o kurumlar;-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli...
Diğer Başlıklar

Cuma Günü Okunması Tavsiye Edilen Dualar
Hafızlık Tespit Sınavı
Düzenlenen Törenle Müslüman Oldu
E-mail gönderirken önemli verilerinizi silmeyi unutmayın!
İmam Öğrencilerine Çeyrek Altın Dağıttı
Coca-Cola'yı 'Fanta' içerek protesto etti
Roman çocukların iftar sevinci
Öğrenciler Bayramlıklarını Paylaştı
Bayanlar için hatim programı düzenlendi
Adana’da Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı...
 Anket

Cumhurbaşkanı kim olsun ?


  Recep Tayyip Erdoğan 7796 Kişi (% 37 )
  Ekmeleddin İhsanoğlu 6346 Kişi (% 30 )
  Selahattin Demirtaş 1990 Kişi (% 9 )
  Kararsızım4819 Kişi (% 23 )

Toplam 20951 Kişi


 Yazarlar
Zübeyde Meryem Şakar
Kadir Gecesinin Bizi İhyası
Kadir gecesi Kur’an-ı kerimde adına sure naz...
Tahsin ÖTGÜÇ-İl Müftü Yardımcısı
Kadir Gecesinin Önemi
        &n...
Nurullah Aydın
1919 Erzurum Kongresi Ve Hatırlattıkları
Hayalleriyle yaşayanlar Türkiye’yi; kom...
Emin ARIK-Emekli Müftü
Emekli Doktor Hanımın Günlüğünden; Ramazan Münasebetiyle
         E...
Prof. Dr. Mefail HIZLI -Ankara Müftüsü
ÜMMETİN GAZZE’YLE ÇETİN SINAVI
Günlerdir medyadan, Gazze üzerine yü...
Kemalettin AKSOY-Bayburt İl Müftüsü
Kadir Gecesinin Fazileti
Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe gir...
Adnan Zeki BIYIK
Sıradışı Müftü : Hacca Gitmeyin, Coca Cola İçmeyin ve Satmayın
Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Ze...
Bekir Fevzi Yıldırım/Gazeteci-Yazar
Hiç kimse kimsesiz kalmasın!
Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan Sloga...
Ali Günaydın
Fedâkârlığın En Yücesi: ÎSÂR DUYGUSU 2
Îsâr: Aslında mü’mindeki &i...
M.Zeki UYANIK
İslam Dünyası…
İslam Dünyası…     ...
Nusret KARABİBER-Mezitli Müftüsü
İtikâf
Allahü Teala bizleri cehennem azabından berat...
Murat TEKİNALP
Diyanet İşleri Başkanlığı Ve Rotasyon
Diyanet İşleri Başkanlığının atama ver yer değişti...
Hasan TÜLÜCEOĞLU
‘İmtihan’ın Ölümü
Hasan TÜLÜCEOĞLU Seksenlerde, üniv...
Ahmed Şahin
Unutarak ya da hata ile oruç bozmalarda ne yapılır?
Soru: Ramazan'ın ilk günlerinde en ç...
Sema Maraşlı
Bekarları Evlendirmek İçin Ne Yapmalı?
Evlilik fıtri bir ihtiyaçtır. Rabbimiz Rum ...
Yrd.Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Tükettik ve Tükendik…
Geldiğimiz nokta itibariyle bazı değerlerimizi t&u...
Halil Şekerci-Esenler Müftüsü
Bizden Olmayanlar Ölsün Mü?
İslam’a göre; ’İnsanların hayırlı...
Mehmet SÖNMEZOĞLU-Kocaeli İl Müftüsü
Korku İle Ümit Arasında Bir Hayat
Sözlükte havf (korkmak); bilinen veya hi...
Hekimoğlu İsmail
Üç aylar, kendimize gelme zamanıdır!
Dünya, cennetin bekleme salonudur. İslamiyet&...
Süleyman Asil TUNCA / Viyana
Yeni bir kimlik modeli olarak Neo-Nationalizm
Globalizm‘in Dünya’da kurguladigi...
Sezai Erdal
Ne Kadar Samimiyiz
Sahabey-i Kiramdan İbni Evs ed-Dâri tarafınd...
M. Emin Parlaktürk
Din Samimiyettir
Din Samimiyettir parlakturk@yahoo.com   &O...
e-Gazete Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
 DİNİ AJANS- SON DAKİKA HABERLER
 Hava Durumu (Ankara )
Pazartesi
9°C - 26°C
Salı
13°C - 25°C
Çarşamba
12°C - 27°C
Perşembe
12°C - 27°C
 Namaz Vakitleri (Ankara )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:4306:2212:5316:2419:0620:32

16 Eylül 2013 Pazartesi
 Röpörtajlar
Diyanet 2014 yılı sınav takviminı açıkladı....
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ >>> Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kitabı ve Soru Bankası <<< SIRA SINAV...
»
»
»
 
 Tarihte Bu Gün(Ankara )
 Günün Sözü
Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
 İletişim

diniajans@gmail.com

Anasayfa | Site Haritası | Sitenize Ekleyin | RSS Kaynağı | Bize Ulaşın Tasarım Knnweb